Lokalna Grupa Działania E-SKA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

2012-03-12 - 14:31:33

2012-03-17 - 09:25:11 -Aktualizacja i Sprostowanie


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,
tel. (43) 678 70 04
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.e-ska.pl

 

W związku z realizacją projektu współpracy realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 LEADER przez:

 

 • „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, tel. 62 781 39 28,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą 98-320 Osjaków, ul. Wieluńska 11, tel/fax 43 842 35 22,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Szlakiem sieradzkiej E-ski” z siedzibą 98‑275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44, tel/faks: 43 678 70 04,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” z siedzibą 98‑300 Wieluń, Ruda, ul. Długa 31, tel/faks:43 886 06 99.

 

relizujące projekt Lokalne Grupy Działania zapraszają do złożenia ofert cenowych na:

 

 1. wykonanie altan, stołów i ławek oraz huśtawek - Opis zapytania ofertowego/Wzór formularza ofertowego
 2. dostarczenie folderów informacyjno – promocyjnych - Opis zapytania ofertowego/Wzór formularza ofertowego
 3. wykonanie stołów do szachów i tablic drewnianych - Opis zapytania ofertowego/Wzór formularza ofertowego
 4. stworzenie wycieczki wirtualnej - Opis zapytania ofertowego/Wzór formularza ofertowego
 5. wykonanie tablic informacyjnych - Opis zapytania ofertowego/Wzór formularza ofertowego
 6. wykonanie stojaków na rowery i koszy - Opis zapytania ofertowego/Wzór formularza ofertowego

AKTUALIZACJA

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą objętą podatkiem VAT bądź prowadzący działalność gospodarczą zwolnioną z podatku VAT lub osoby prawne i osoby fizyczne.

Po wykonaniu usługi przedłożona zostanie przez Wykonawcę Faktura / Rachunek


SPROSTOWANIE

Informujemy, że w treści Zaproszeń do złożenia ofert cenowych na:

 • wykonanie altan, stołów i ławek oraz huśtawek,
 • stworzenie wycieczki wirtualnej,
 • stoły do szachów i tablic drewnianych,
 • dostarczenie folderów informacyjno-promocyjnych,
 • wykonanie i montaż stojaków rowerowych i koszy,
 • wykonanie tablic informacyjnych

nastąpiła omyłka.

W związku z tym z treści tych Zaproszeń zostaje wykreślony zapis: ” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.”.

 

2012-02-21 - 14:41:03


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,
tel. (43) 678 70 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.e-ska.plW dniu 20 lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. Ocenie poddane zostały wnioski złożone w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Przedstawiamy listę rankingową operacji, wybranych do finansowania w ramach działania osi IV PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wybrane operacje są zgodne z LSR oraz przyjętymi lokalnymi kryteriami LGD.

Więcej…
 


2012-02-03 - 14:58:17


 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,
tel. (43) 678 70 04
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
www.e-ska.pl


informuje, iż w dniu 02.02.2012r. upłynął termin składania wniosków na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Do biura Stowarzyszenia na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły dwa wnioski:

 1. Wnioskodawca – Marek Jędras, gmina Złoczew

Tytuł operacji - Zakup maszyn rolniczych i ich wynajem

 1. Wnioskodawca - Monika Jakóbczak ,  gmina Wróblew

Tytuł operacji - Zakup maszyn

 

Natomiast na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie wpłynął żaden wniosek.

Ocena wniosków pod względem zgodności operacji z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów  LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” dokonana będzie na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 20.02.2012r.

 


 

 

 

2012-01-27 - 14:04:23

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia:

kierownik biura w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i za przestępstwa skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, administracja, europeistyka, rolnictwo, ochrona środowiska).
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office).
 6. Bardzo dobra znajomość podejścia LEADER.
 7. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów.
 8. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
 9. Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.
 10. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR.

 

II. Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.
 2. Zdolności organizacyjne, konstruktywna praca w zespole.
 3. Komunikatywność, przedsiębiorczość i umiejętność rozwiązywania problemów.
 4. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013.
 5. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych.
 6. Doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców lokalnych społeczności.
 7. Kompetencje w zakresie aplikowania o środki  współfinansowane ze środków unii europejskiej.
 8. Możliwość korzystania  z samochodu prywatnego do celów służbowych.

 

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Zarządzanie i sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością biura.
 2. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia.
 3. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i Zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych
  z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.
 6. Prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji Stowarzyszenia.
 7. Asystowanie przy prowadzonych projektach i wspieranie pracowników biura.

 

IV. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (posiadane certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń) i staż pracy.
 3. List motywacyjny, CV.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w biurze Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres Lokalnej Grupy Działania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2012 r. do godziny 15.30. Kopertę należy opatrzyć napisem „Nabór – Kierownik LGD”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
1. Ocena formalna.
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze lokalnej Grupy działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44 w dniu 17 lutego 2012 r. o godzinie 15.00.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Gminy w Brzeźniu, Urzędu Gminy w Brąszewicach, Urzędu Gminy we Wróblewie i Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-43 82 03 026 (wew. 29, p. Renata Marczak)

 


 

 


Strona 7 z 12

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
15 Października 2018
Imieniny obchodzą
Brunon, Gościsława, Jadwiga, Sewer,
Tekla, Teresa

Do końca roku zostało 78 dni.
Zodiak: Waga
LGD

  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW UE