Zakończony nabór konkursowy

15 lipca 2013r. zakończono składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wpłynął jeden wniosek z Gminy Brąszewice pt. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników, zjazdów i placu parkingowego w miejscowości Brąszewice. Wnioskowana kwota to 125 616 zł.
W ramach działania "Małe projekty" wpłynęło 6 wniosków:
1. Beneficjent: Gmina Brąszewice, tytuł operacji: "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brąszewice, gm. Brąszewice", wnioskowana kwota: 6 312,43 zł.
2. Beneficjent: Gmina Brąszewice, tytuł operacji: "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Godynice, gm. Brąszewice", wnioskowana kwota: 19 194,56 zł.
3. Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie, tytuł operacji: "Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku OSP w Unikowie, wnioskowana kwota: 8 329,00 zł.
4. Beneficjent: Stowarzyszenie "Nasza przyszłość", tytuł operacji: "Spotkanie ze smakiem - cykl warsztatów kulinarnych łączących pokolenia", wnioskowana kwota: 5 033,93 zł.
5. Beneficjent: Gmina Złoczew, tytuł operacji: "Rewitalizacja zbiornika wodnego "Bania" w Złoczewie", wnioskowana kwota: 25 000,00 zł.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu, tytuł operacji: "Remont i modernizacja remizy OSP w Stolcu", wnioskowana kwota: 25 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania na Odnowa i rozwój wsi w naborze 1-15 lipca 2013r.

Dokumenty do pobrania dla Odnowa i rozwój wsi w naborze konkursowym 1-15 lipca 2013r.

Nabór konkursowy 1-15 lipca 2013r.

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie  „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od dnia 01 lipca 2013r. r. do dnia 15 lipca 2013r.

Limit dostępnych środków:
- „Odnowa i rozwój wsi” 127 656,14  zł
- „Małe projekty” 50 507,76  zł

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

Godziny przyjmowania wniosków:
- od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w dwóch wersjach papierowych i jednej elektronicznej wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Każdy wnioskodawca dołącza do wniosku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Karty te są UZASADNIENIEM DOKONANIA OCENY WNIOSKU.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
•wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
•Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
•Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
Znajdują się w siedzibie LGD i na stronach internetowych:
•Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”: WWW.e-ska.pl
•Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi : WWW.lodzkie.pl

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi:
•w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”: 5 pkt.
•w zakresie małych projektów : 20 pkt.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio oraz pod numerem telefonu 043 678 70 04.

Załączniki do pobrania:

 

Dokumenty do pobrania na Małe Projekty 1-15 lipca 2013

Dokumenty do pobrania na Małe Projekty w naborze konkursowym 1-15 lipca 2013r.

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP