PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 umożliwia uzyskanie wsparcia na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu. Z PROW 2007 – 2013 można uzyskać dofinansowanie także na „odnowę wsi”, na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności.
Wszystkie działania z zakresu PROW 2007-2013 skupione zostały w 4 osiach:
•OŚ 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
•OŚ 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
•OŚ 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
•OŚ 4 – Leader.
Beneficjenci dzięki działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” mogą ubiegać się o finansowe wsparcie na programy z osi 3 dodatkowo za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Oznacza to, że pojedynczy beneficjent może ubiegać się o pomoc finansową - na różne przedsięwzięcia z tego samego działania - indywidualnie, bezpośrednio w instytucji wdrażającej, jak i za pośrednictwem LGD w ramach przyznanych jej środków.
Dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” na realizację Lokalnej Strategii Działania zostały zabezpieczone środki finansowe na lata 2009-2013 na poziomie 2 865 200 zł w tym na:
•„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 93 260 zł;
•„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 81 728 zł;
•„Odnowa i rozwój wsi” – 2 005 640 zł;
oraz program będący poza osią 3
•„Małe projekty” – 684 572 zł.
Nabory konkursowe odbywać się będą według przyjętego harmonogramu w oparciu o zatwierdzony limit środków finansowych na poszczególne działania.

 

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP