O STOWARZYSZENIU

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” posiada status prawny Stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 5 listopada 2008 r.
Obszar Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” obejmuje swym zasięgiem teren 4 gmin powiatu sieradzkiego: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew, Złoczew
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu powołano lokalną grupę działania (LGD) składającą się z przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich, która ma za zadanie realizować lokalną strategię rozwoju (LSR) opracowaną w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i Złoczew.

Podstawowe cele postawione w Lokalnej Strategii Rozwoju to:
1.Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju kultury, rekreacji i turystyki na obszarze LGD poprzez:
- podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego;
- wspieranie przedsiębiorczości i powstawanie pozarolniczych miejsc pracy;
- rozwój obszarów wiejskich dzięki tworzeniu miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury;
2.Rozwój potencjału społecznego i aktywizacja mieszkańców LGD poprzez:
- promocję i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD;
- podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” obecnie wdraża 2 działania:
1.Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania;
2.Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – działalność skupia się na:
•prowadzeniu bieżących spraw związanych z administracyjnym funkcjonowaniem LGD;
•doskonaleniu zawodowym osób uczestniczących w realizacji przyjętej Strategii (poprzez np.: organizację szkoleń dla członków organów LGD);
•prowadzeniu szeroko rozumianej promocji obszaru LGD (poprzez np.: organizację, udział w wydarzeniach promocyjnych realizowanych na terenie LGD);
•prowadzeniu działań pobudzających aktywność i zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszarów wiejskich oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru (poprzez np.: prowadzenie badań na obszarach objętych LSR, prowadzenie spotkań aktywizujących społeczność lokalną).

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – zadanie realizowane jest za pomocą ogłaszania konkursów na nabór wniosków w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 tj.:
1.„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
2.„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
3.„Odnowa i rozwój wsi”;
oraz działania będącego poza PROW 2007-2013
4.„Małe projekty”.
Beneficjenci w ramach wyżej wymienionych działań mogą za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ubiegać się o wspomniane fundusze po ogłoszeniu naborów konkursowych. Informacje o konkursach znajdują się w zakładce NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI => OGŁOSZENIA O NABORACH.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” obecnie skupia w swych szeregach 75 członków z terenu 4 gmin: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i Złoczew.
Są to przedstawiciele 3 sektorów:
•publicznego – reprezentowanego np. przez jednostki samorządu terytorialnego;
•gospodarczego – w postaci chociażby lokalnych przedsiębiorców;
•społecznego czyli np. mieszkańców, przedstawicieli OSP, KGW, parafii – wszystkich chętnych do współdziałania z nami.
Członkiem Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Musi złożyć DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ oraz wystawioną na piśmie rekomendację od co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
Dołącz do nas!!!

 

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP